How does eToro make money?

By   |   Verified by David Boyd   |   Updated 5th October 2022

How eToro make money