How does eToro make money?

By   |   Verified by David Boyd   |   Updated Aug. 17, 2023

How eToro make money